Vážení priatelia moderného umenia,

vítam Vás na mojej virtuálnej vernisáži, tá skutočná sa uskutočnila 7. marca 2012, vo výstavnej sieni Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 v Bratislave (ulica pod Bratislavským hradom), výstava bola otvorená do 30. marca 2012, vystavených bolo 66 obrazov a 2 plastiky (viac sa nevmestilo), ktoré z väčšej časti maľovala najväčšia umelkyňa – Príroda, z menšej časti ja.

Tak mi dovoľte stručne predstaviť spôsob tvorby – inovatívnu metódu mojich obrazov, ktorú som si v auguste 2011 nechal patentovať na Úrade priemyselného vlastníctva v BB:

1. Technická stránka tvorby - Výtvarné umenie novým spôsobom - kryštalizáciou

Kryštalizácia je dávno známa chemická metóda získavania nerastov a minerálov z nasýtených roztokov solí kyselín. Doteraz sa využíva najmä v chemickom, príp. ťažobnom priemysle, avšak vo výtvarnom umení sa nepoužíva . Tvorba obrazov , príp. mozaiok a plastík bola doteraz na báze najmä anorganických i organických farieb a farbív. Tu je predstavená rada metód – spôsobov tvorby obrazov i plastík, kde sa farbivá nahrádzajú novovznikajúcou kryštalickou fázou , pričom stúpa estetická hodnota tvoreného diela.

Maľovanie ( vytváranie ) bodov, čiar a plôch na podkladovom materiály ( podložka môže byť tradičná – plátno i drevo, ale i netradičná – kameň, kov, plast , sklo a pod) vykonávané roztokom solí rozpustných vo vode, alebo v iných rozpúšťadlách, buď s motívom rastlinným, živočíšnym , figurálnym či vecným, vytvára po určitom čase (spravidla niekoľko dní), po ktorom dané soli vykryštalizujú, jedinečné vzory a kresby s netradičnou, ale zaujímavou štruktúrou rôznych viac- či menej pestrých farieb, ktorá je charakteristická pre jednotlivé druhy použitých kryštalických látok a ktorú je možno naviac rôzne kombinovať.

Takéto obrazy sa vyznačujú krásnymi a sýtymi farbami, zaujímavými vzormi vzniknutých kryštalických novotvarov ( tieto môžu byť naviac rôznej veľkosti ) a celkovou originalitou. Žiadne dva obrazy ( hoci na začiatku totožnej kvality) maľované technikou kryštalizácie, nie sú úplne rovnaké, vždy sa jedná o originály, pretože proces kryštalizácie – prechodu látky zo stavu tekutého do stavu tuhého ( a tým vytváranie konečného vizuálneho efektu) je odvislý od rady objektívnych sprievodných podmienok, najmä od:

- koncentrácie a teploty použitých roztokov,
- teploty a relatívnej vlhkosti okolia
- rýchlosti prúdiaceho okolitého vzduchu
- podmienok nukleácie vznikajúcich kryštálov a pod.

Uvedený spôsob kryštalizácie je vhodné viackrát opakovať - vrstviť, čím sa zvýši vizuálny efekt výtvarného diela, kryštály sú spravidla lepšie vyvinuté i väčšie.

Novovzniknuté kryštály sú jeden k druhému viazané dostatočne silnými väzobnými silami, ktoré je síce možné rozrušiť použitím ručnej mechanickej sily, avšak pri bežnom ručnom dotyku nehrozí ich porušenie, rozdrobenie, prípadne samovoľné odpadnutie z výtvarného diela visiaceho na stene ako obraz . Pre zabránenie mechanického poškodenia ( napr. zoškrabaním ) je možné vysušený povrch kryštálov pretrieť (príp. nasprejovať ) bezfarebným lakom.

Pri práci so soľami treba zachovávať štandardné bezpečnostné pracovné postupy ako v chemickom laboratóriu.

Základný spôsob

Nanášanie dostatočne koncentrovaného ( optimálne nasýteného) roztoku na podložku môže byť prakticky ľubovoľným spôsobom ( napr. tradičným štetcom), avšak optimálne je 5 až 10 ml pipetou, do ktorej sa nanášaný roztok nasaje, preto možno hovoriť o spôsobe kvapkania až polievania zvolenej plochy do zvoleného tvaru. Roztok sa po takejto maľbe nechá dostatočný čas v kľude v takom prostredí, aby kryštalizácia neprebiehala príliš rýchlo, tým dosiahneme lepší vývin samotných kryštálov a lepší vizuálny efekt, ten je možné ešte zvýšiť použitím viacnásobnej kryštalizácie ( opakovanie daného postupu niekoľko krát).

Spôsob tvorby zrýchlenou kryštalizáciou

Pre urýchlenie i ďalšie zvýraznenie maľovaných čiar a plôch je vhodné použiť vyššiepopísaný postup tak, že sa vodou alebo roztokom polieva nie prázdna podložka, ale tam vopred nalepená kryštalická látka ( t.j. kryštály, ktoré môžu, ale i nemusia byť totožné s kryštalizujúcim roztokom. Vzniká tak zvýšená variabilita obrazu z novovytvorených kryštálov, ktoré dostávajú viaceré farebné odtiene, prelínajú sa a rozmanite sa prekrývajú, čo dáva výtvarnému dielu jedinečnosť a originalitu, ktorá je zvýraznená prechodom z dvojrozmerného plošného diela na obraz trojrozmerný ( počiatok plastiky) - tzv. „ 3D obraz“ . Taktiež v tomto prípade je vhodné použitie viacnásobnej kryštalizácie.

Spôsob tvorby zrýchlenou a plastickou kryštalizáciou

Pre zvýraznenie 3D efektu ( plastiky), je vhodné predchádzajúci postup upraviť tak, že sa aplikuje na podložku , kde je vopred pripevnený nerozpustný materiál v tuhom skupenstve ( napr. kamienky rôzneho tvaru a veľkosti, tkanina a pod. ), na ktorý sa aplikuje roztok solí, ktorý po vykryštalizovaní vytvára jedinečnú kresbu novotvarov.

Spôsob tvorby kryštalizáciou s využitím optických vlastností kryštálov

Keďže vyššiepopísaným spôsobom vzniknuté kryštalické novotvary sa vyznačujú tou optickou vlastnosťou, že sú viac či menej priesvitné (tzn. prepúšťajú časť svetla), je možno túto vlastnosť využiť pre zvýšenie estetického vizuálneho vnemu sledovaného diela tak, že sa pre „maľovanie obrazu“ použije priehľadná, alebo priesvitná podložka, napr. tabuľové či iné sklo, plast a pod. Keď je dielo hotové ( kryštalizácia ukončená), umiestni sa zaň bežný zdroj svetla ( bodový, trubicový, riadkový – diódy umiestnené na plastikovom pásiku ), pričom po rozsvietení tohto svetla vznikne pri pohľade na takto vytvorený obraz efektný vizuálny vnem, tzv. štvrtý rozmer, ktorý zvýrazní naviazanie kryštálov na seba a ich štruktúru.

Spôsob tvorby kryštalizáciou s využitím optických vlastností kryštálov i podložky

Vyššiepopísaný štvrtý vizuálny rozmer výtvarného diela je možné významne zvýšiť použitím špecifickej podložky – prírodného materiálu na báze polodrahokamu s názvom ónyx. Je to vybrúsený, prípadne aj vyleštený kameň spravidla výraznej farebnej kresby od bielej, cez svetlé odtiene zelenej, červenkastej až žltej farby, používaný v kamenárskom priemysle najmä na výrobu šperkov, výnimočne aj ako estetický dekoratívny obkladový materiál nadštandardnej ceny. Po stránke chemickej sa jedná o znečistený oxid kremičitý, z mineralogického hľadiska je to zmes chalcedónu, kremeňa a ďalších farbiacich zlúčenín. Prednosťou tohto materiálu je jeho veľmi dobrá optická vodivosť, spojená s kontrastnými slabo až vôbec svetlo nevodivými časťami materiálu.

Keď sa použije na zhotovenie diela kryštalizáciou ako podložka ónyxová doska, ktorá sa následne podsvieti uvedenými svetelnými zdrojmi ( stačí jednotlivo), vizuálny efekt výtvarného diela sa maximalizuje a dielo naberá na estetičnosti .

Uvedeným spôsobom je možné zdobiť aj ďalšie materiály, napr. zlatý ónyx, travertín, mramor, pieskovec a ďalšie dekoratívne prírodné kamene na ktoré sa pripevnia (nalepia) ďalšie tuhé predmety ako ozdoby.

Spôsob tvorby kryštalizáciou doplnenou šperkárskou produkciou

Vyššiepopísané spôsoby tvorby výtvarného diela je možné ďalej inovovať použitím špecifického – prírodného materiálu na báze polodrahokamov (napr. achát, ametist, amazonit, avanturín, citrín, dalmatín, epidot, hematit, chalcedón, jaspis, karneol, krištáľ, opál, ruženín, sodalit, tyrkys, tigrie oko a i.), ktoré sú vo forme tzv. tromlovaných kameňov
(vysokoleštené prírodné polodrahokamy vysokého lesku a pestrých farieb), alebo prírodných kryštálov a tieto sa naliepajú na rozličné podložky vyzdobené produktmi kryštalizácie. Uvedené polodrahokamy sú spravidla na báze vysokoleštených kameňov rôznej veľkosti i tvarov, spravidla výraznej farebnej kresby od čírej – priehľadnej (krištáľ), bielej, cez svetlé i tmavé odtiene zelenej, červenej, modrej až čiernej farby ( hematit ). Sú používané v šperkárskom priemysle, najmä na výrobu náhrdelníkov, koráliek, náramkov a ako dekoratívne predmety nadštandardnej ceny. Po stránke chemickej sa jedná spravidla o oxid kremičitý znečistený stopami rôznych kovov, z mineralogického hľadiska je to zmes kremeňa a ďalších farbiacich zlúčenín.

Keď sa použije na zhotovenie diela kryštalizáciou ako podložka leštená ónyxová doska, ktorá sa následne vhodne vyzdobí uvedenými polodrahokamami, vizuálny efekt výtvarného diela sa ďalej umocní a dielo naberá na estetickej hodnote tak, že je vhodné na účely výstavníctva či vernisáží.

Uvedeným spôsobom je možné zdobiť aj ďalšie materiály, napr. zlatý ónyx, travertín, mramor a ďalšie dekoratívne prírodné, ale i umelé kamene na ktoré sa pripevnia (nalepia) ďalšie tuhé predmety ako ozdoby.

 

2. Umelecká stránka tvorby

Ako býva často napísané na výstavách umeleckých diel“ „Nedotýkať sa“ na mojej výstave bude napísané : „ Dotýkať sa vystavených diel je možné, ba priam potrebné, najlepšie s láskou, či aspoň s porozumením ich pohlaďte – nielen očami, ale i rukami !“

Prečo by sa mal divák mojich výtvarných diel aj dotknúť ? Pretože pritom viac preniknete do ich podstaty – sú jemné nielen na pohľad, ale dotykom sa ďalej poznávajú, tak ako je to napísané v knihe Genezis 3.6 – ktorá je mojou prvou inšpiráciou, a rovnako na jednom mojom obraze (č. 10) s názvom Rajské ovocie: ... ovocie bolo na pohľad krásne a na poznanie (dalo by sa povedať, že tým aj na dotyk) vábivé.

Vo svojich dielach predstavujem posolstvo prírody nám ľuďom (krásne vzory kameňa ónyx ), ktoré vidím v symbióze s posolstvom Tvorcu prírody, keď k nemu aplikujem príslušné texty Starého i Nového zákona, ktoré sú akoby „predurčené“, aby boli na danom diele zobrazené. Ale bolo by to príliš jednoduché ( a pôsobilo by to lacno), keby tam bolo Slovo Božie ( slovo Prírody ? ... kto ako chce ) len napísané ceruzkou, tušom či perom. Tak ako na „Mojžišových doskách“ bolo Desatoro vyryté (vytesané) v kameni, tak je vyrytý „môj“ – odpovedajúci text v kameni ónyx. Že je to písmo trochu kostrbaté, detské až naivné? Je to protiklad dokonalosti Prírody (Stvoriteľa) a nedokonalosti človeka – ktorý je však dieťa Božie – preto som volil písmo prvácke – detské. Avšak pre časť divákov technicky založených som pripravil aj radu obrazov s písmom technickým - „prakticky dokonalým“ – avšak to sa mi páči menej. Je to ako keď píšeme list milej – spravidla ručne písaným textom idúcim priamo od srdca, nie na písacom stroji, či na počítači – to sa dá x ráz „dilitnúť“. Ale je to všetko vec vkusu ( ako hovoria priatelia východniari : „i tak še dá , i tak še dá „ ), ten kto niekedy skúšal ryť do kameňa, vie o čom to je, najmä keď je taký nehomogénny.

Pre vyslovene umelecky založených divákov (a kritikov), ktorí dokážu len so samostatnej vizuálnej stránky obrazu identifikovať, čo to Príroda v spojení s umelcom chceli povedať, som pripravil niekoľko obrazov bez textu, je tam len „malá nápoveda“ ( nechcem povedať, že skúška správnosti), ktorú si málokto všimne.

3. Použité materiály

Ako už hovorí názov mojej výstavy, sú to všetko obrazy na prírodnej báze - nerasty, minerály a horniny bez klasických farieb, bez plastov a skla, vytvorené bez plátna, štetca či pera. Že sú trocha ťažšie než iné ? Nuž kto by to na stene vážil – tej je to jedno. Ale veď preto majú miesto jedného závesného háčika dva, plus spevnený rám – to si však asi nevšimnete, to nie je podstatné. Dôležité je, že všetky vizuálne časti obrazu sú spravidla polodrahokamy ( tie maľovala tá „Príroda“ a tie maľujú moje obrazy – len som ich mierne opracoval a troška vizuálne zoradil), v menšej miere ušľachtilé kamene (leštená žula, mramor) alebo výnimočné dekoratívne kamene zaujímavej mikroštruktúry (vláknité minerály v pieskovci) a kresby. Na spestrenia a dotvorenie svojho diela miesto klasických používaných farieb používam kryštály (prírodné i umelo pripravené) rôznych farieb – tie zvýraznia celkový farebný dojem – o tom však bolo detailne pojednané v kap. 1.

4. Krátke predstavenie niekoľkých obrazov.

Vernisáž začínala (tá 1. súkromná v Ladcoch 28. 8. 2011) i v Bratislave bude začínať tzv. „nultým“ – úvodným obrazom z názvom „Kameň ónyx“, s podtitulom (na obraze do kameňa biely ónyx vyrytým) : Genezis 2.12 „...v krajine Havilah sa vyskytuje zlato. Tam sa nachádza i bdélium a kameň ónyx.“ Práve kameň ónyx je z veľkej miery predmetom i nástrojom mojej tvorby, tak si dovolím diváka upozorniť na skutočnosť, že už oddávna (4-5 tisíc rokov p. n. l.) bol drahý a krásny kameň ónyx hodný takého postavenia, že ho predčilo len zlato a bdélium ( vzácna vonná živica používaná ako kadidlo). Krajina Havilah susedila s Edenom a bola charakteristická uvedenými troma vzácnymi vecami. Práve ónyx je na viacerých miestach v Biblii spomínaný (celkovo 5x – to som nenapočítal presne ja osobne, je to uvedené v biblickej konkordancii) v spojitosti s ďalšími drahými kameňmi – napr. ametyst, achát, chalcedón, karneol, jaspis a iné – tieto používam pri svojej tvorbe aj ja. Takže „nultý“ obraz zosobňuje a predstavuje kameň ónyx v mojich dvoch základných variantách: zeleno- hnedý v rôznych odtieňoch a biely – pochádzajú z Pakistanu, vyskytujú sa však v menšej miere aj iné farebné odtiene. Tento prírodný materiál bol na počiatku tvorby Zeme kvapalinou ( chemici vedia, že sa jednalo o kyselinu kremičitú – H2SiO3), ktorá neskôr – pred mnoho miliónmi rokov za účinku extrémnych tlakov v podzemí „skamenela“, tzn. voda sa z veľkej časti „odparila“ a zostal z danej kvapaliny znečistenej rôznymi prímesami ďalších hornín) predmetný kameň ónyx (chemici vedia, že sa jedná o SiO2.n H2O). Na túto premenu poukazuje môj „nultý“ obraz, keď predstavuje najskôr kameň ónyx ako neforemnú telovú výplň neurčitej farby a štruktúry, v ktorej je skryté krásne dielo Stvoriteľa (Prírody, Večného súcna.. , kto si čo vyberie), ktoré až ľudský um, usilovnosť, vytrvalosť a hľadanie Pravdy v prírode dokáže objaviť. Totiž, vytvoriť z uvedenej „obyčajnej masy neforemného materiálu“ výsledné dielo krásneho tvaru, neobyčajnej štruktúry, kresby a zrkadlového lesku nie je náhoda, ale cieľavedomou ľudskou činnosťou sa dopracujeme objavenia Posolstva, ktoré nám tu bolo kedysi zanechané s tým, že ty, homo sapiens, dostal si celú zem do daru, tak ju objavuj „podmaň si ju a a panuj nad ňou...“ (Genezis 1.28) a podeľ sa s objavmi jej krásy s ostatnými jej obyvateľmi. Tak som to pochopil ja, keď si dovoľujem predstaviť širokej verejnosti „Stvoriteľské dielo“ – prírodu, tak, ako ju vidím ja a hlavne „čo“ v nej vidím. Takýto krásny materiál s výnimočnou kresbou evokuje snáď u každého nadpozemské rozmery tam zabudovaného odkazu, ktorý ja objavujem vo forme konkrétneho príbehu, ktorý každý môj obraz predstavuje. Pretože existuje kauzalita – príčinná súvislosť, verím, že tento materiál ónyx presne definovanej štruktúry a kresby bol kedysi „predpripravený“ na to tak, aby bol raz ( teraz) dohotovený a predstavený verejnosti nie pre slávu toho, čo ho predstavuje, ale na oslavu Stvoriteľa ( Prírody,....každý si dosadí, čo považuje za správne a potrebné).

Po „nultom obraze“ začína vernisáž obrazmi č. 1 až 5, ktoré tvoria jednoliaty celok, pentych, a vyjadrujú stvorenie sveta tak, ako ho vyrozprávala kniha Genezis, to si však už treba pozrieť.

Domnievam sa, že akékoľvek umenie by malo mať minimálne svoju myšlienku, optimálne svoj príbeh. Snažil som sa vytvoriť také diela, ktoré majú svoj príbeh (alebo aspoň tú myšlienku), aj za cenu, že zoberiem divákovi časť slobody, aby si do môjho diela premietol „svoj príbeh“. To je ten určitý „egoizmus“ umenia, ktorý si vyhradzuje tvorca diela pre seba a divák si vyberie: je to dobré - nie je to dobré. V mojom prípade mám istotu, že nad dielom človek nemusí „tápať“, čo si je treba predstaviť. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí v tom vidia „umelecké násilie“, či nejakú extravaganciu, ale už iný nebudem. No pokiaľ robí pozeranie sa na moje obrazy aspoň niekoho trocha lepším, dovolím si povedať: „ Vďaka za to, že má výtvarné umenie toľko rozmanitých podôb“.

5. Udelený úžitkový vzor

Ďaľší úžitkový vzor udelený v roku 2013 na inovatívny spôsob tvorby výtvarných diel (obrazy i plastiky) sa volá ,, Spôsob tvorby obrazov rozseparovaným materiálom na monofrakcie". V tomto prípade je dielo tvorené vrstvami podrvených a na viaceré frakcie rozseparovaných krásnych, veľakrát drahých kameňov.

 

6. Nový materiál

Od roku 2015 je tvorba zameraná na krásny dekoratívny minerál kalcit z hory Budkov, z ktorého boli vytvorené desiatky rôznych svetnikov a ďaľších dekoratívnych predmetov.